Hạt màu đen dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa – Black color masterbatch for plastic production

Hạt màu đen dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa – Black color masterbatch for plastic production

Có 2 loại: dùng cho hàng thổi và dùng cho hàng ép – 2 types: for blowing bag and for mold

Hạt màu đen dùng cho hàng thổi
Hạt màu đen dùng cho hàng ép
Đóng bao 25kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *