Hạt màu đen dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa – Black color masterbatch for plastic production

Hạt màu đen dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa – Black color masterbatch for plastic production Có 2 loại: dùng cho hàng thổi và dùng cho hàng ép – 2 types: for blowing bag and for mold